Pages

Doping u konjičkom sportu
Doping u konjičkom sportu
Valentina Jurčević
U ovom preglednom diplomskom radu opisana je vaţnost provoĎenja antidopinške kontrole u konjičkim sportovima. Nelegitimna uporaba lijekova s ciljem poboljšanja sportske izvedbe poznata je od davnina, ali je ostala aktualna i u današnje vrijeme. MeĎunarodna konjička organizacija razlikuje kategorije nedozvoljenih sredstava kako bi se odvojilo liječenje od ciljanog dopinga sportskih konja. Naţalost, granica nije uvijek jasna i upravo je uloga veterinara prvenstveno zaštiti dobrobit...
Ekološki uzgoj ovaca i koza
Ekološki uzgoj ovaca i koza
Zrinko Mikić
Uzgoj ovaca i koza u Hrvatskoj ima dugu tradiciju. Zahvaljujući svojim biološkim značajkama, ovce i koze spadaju među idealne životinje i za ekološku proizvodnju. Ovce i koze su preživači i svoje hranidbene potrebe najvećim dijelom godine osiguravaju napasivanjem na pašnjacima i livadama. Skromne i lako prilagodljive, to su vrste životinja koje su se dobro prilagodile nepristupačnim, krškim planinskim terenima naše zemlje, pri čemu su za ekološko stočarstvo najpogodnije...
Ekspresija E i N kadherina u tumorima sjemenika pasa
Ekspresija E i N kadherina u tumorima sjemenika pasa
Mirna Mlinarić
Tumori sjemenika su najčešće neoplazme reproduktivnog sustava pasa i najčešće se javljaju kod starijih životinja. Kadherini su transmembranski glikoproteini, ovisni o kalciju, koji spadaju u skupinu staničnih adhezivnih molekula. Od osamdesetak poznatih kadherina, najznačajniji su epitelni (E-kadherin) i neuralni (N-kadherin). E-kadherin funkcionira kao supresor invazije tumora te je njegova ekspresija smanjena u većini tumora, dok je N-kadherin često reguliran kao promotor...
Ekspresija E-kadherina u tumorima apokrinih i lojnih žlijezda kože u pasa i povezanost s preživljavanjem
Ekspresija E-kadherina u tumorima apokrinih i lojnih žlijezda kože u pasa i povezanost s preživljavanjem
Ivana Mihoković
U radu je istraţivana uĉestalost pojedinih histoloških tipova tumora apokrinih i lojnih ţlijezda u pasa ĉiji su uzorci dostavljeni na histopatološku dijagnostiku na Zavod za veterinarsku patologiju Veterinarskog fakulteta u Zagrebu, u razdoblju od 1. sijeĉnja 2010. do 31. prosinca 2012. godine. UtvrĊivano je da li postoji povezanost izmeĊu imunohistokemijske ekspresije E-kadherina i tipa tumora te da li postoji povezanost ekspresije E-kadherina vezano uz biološko ponašanje...
Epidemiološko istraživanje parazita probavnog sustava lisice (Vulpes Vulpes) s područja Medvednice
Epidemiološko istraživanje parazita probavnog sustava lisice (Vulpes Vulpes) s područja Medvednice
Tomislav Stojanović
Lisica (Vulpes vulpes) je nositelj brojnih parazita koji mogu u odgovarajućim okolnostima predstavljati opasnost za zdravlje ljudi i domaćih životinja. Iz takvih je razloga praćenje parazitskog statusa lisica, posebice onih koje se nalaze u neposrednoj blizini čovjeka, poput prigradskih i gradskih lisica, od iznimne važnosti. Ovdje se ubrajaju i lisice u različitim parkovima gdje je aktivnost ljudi i kućnih ljubimaca povećana te postoji i povećan rizik od međusobnog prijenosa...
Epidemiološko istraživanje značajnih zoonoza u pasa i procjena rizika za zdravlje ljudi
Epidemiološko istraživanje značajnih zoonoza u pasa i procjena rizika za zdravlje ljudi
Jelena Mraović
Korištenje epidemioloških postupaka za otkrivanje i kontrolu zoonoza vaţan je ĉimbenik u podruĉju javnog zdravstva. Postoje zoonoze koje se sustavno ne kontroliraju i o kojima nema toĉnih podataka o rasprostranjenosti, a predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje. Takve zoonoze su:granulocitna analplazmoza, borelioza, erlihioza i srĉana dirofilarioza. Uzorci krvi skupljeni su od 29 asimptomatskih pasa tijekom 2015 godine na podruĉju Istre te su testirani SNAP® 4Dx® Plus skrining...
Estrogeno djelovanje zearalenona u farmskih životinja
Estrogeno djelovanje zearalenona u farmskih životinja
Ana Jeličić
Žitarice i proizvodi od žitarica su u ishrani životinja, kao i u ljudskoj prehrani, među najzastupljenijim komponentama, a ujedno i vrlo pogodna sirovina za razvoj plijesni koje tvore mikotoksine. Značajan problem predstavlja mogućnost prijenosa mikotoksina i njihovih metabolita na ljude, putem jestivih životinjskih proizvoda. Postoji više od 300 izoliranih mikotoksina. Istraživanja se uglavnom odnose na one koji mogu narušiti zdravlje ljudi, domaćih konzumnih životinja, konja i...
Etinioza - stvarna prijetnja europskom pčelarstvu
Etinioza - stvarna prijetnja europskom pčelarstvu
Katarina Kopić
Etinioza je bolest pčelinjih zajednica uzrokovana malim kornjašem košnice (Aethina tumida). Mali kornjaš košnice štetnik je i nametnik u zajednicama socijalnih pčela. Autohtona je vrsta u Južnoj Africi, međutim u tim područjima ne uzrokuje značajne štete u jakim pčelinjim zajednicama jer one imaju razvijene urođene obrambene mehanizme, te razvijenu strategiju obrane od tog štetnika. Mali kornjaš košnice je invazivna vrsta kornjaša koja se zahvaljujući primarno trgovini...
Etiologija i dijagnostika izljeva u osrčje u pasa
Etiologija i dijagnostika izljeva u osrčje u pasa
Lucija Dorkin
Izljevi u osrčje najčešći su poremećaj vezan za osrčje pasa, a posljedica su prirođenih ili stečenih bolesti. Najčešći je uzrok izljeva u osrčje tumor, odnosno hemangiosarkom, a drugi po učestalosti su idiopatski izljevi. Ukoliko izljev u osrčje nastane naglo, a osobito ako se nakupi veći volumen tekućine u kratkom razdoblju, dolazi do pojave tamponade srca. Tada se znatno smanjuje dijastolička funkcija srca te posljedično tome udarni volumen pa može doći do razvoja...
Fibroadenomatozna hiperplazija mliječne žlijezde mačaka
Fibroadenomatozna hiperplazija mliječne žlijezde mačaka
Nina Dvojković
FAH (fibroadenomatozna hiperplazija mliječne žlijezde mačke) predstavlja benignu proliferaciju jedne ili više mliječne žlijezde koje se mogu pojaviti u ženskih i muških mačaka. Javlja se kod intaktnih mačaka bilo koje dobi, u gravidnih mačaka te mužjaka i ženki pod progesteronskim liječenjem. Razvoj i rast mliječne žlijezde je pod kontrolom progesterona, čiji su učinci uglavnom posredovani progesteron receptorom (PR) na stromalnim i epitelnim stanicama. Makroskopski, FAH...
Filogenetska analiza VP2 gena parvovirusa pasa u Republici Hrvatskoj
Filogenetska analiza VP2 gena parvovirusa pasa u Republici Hrvatskoj
Ana Miljan
U razdoblju od 1. lipnja 2015. do 31. ožujka 2017. godine iz veterinarskih organizacija s područja grada Zagreba ukupno je prikupljeno i obrađeno 747 uzoraka fecesa i obrisaka rektuma pasa koji su pokazivali znakove akutnog gastroenteritisa. Osim uzoraka fecesa za 228 pasa, prikupljeni su i podaci o nacionalu, anamnezi, kliničkoj slici, tijeku i ishodu liječenja. Metodom lančane reakcije polimeraze u uzorcima fecesa ili obriscima rektuma dokazivana je prisutnost psećeg parvovirusa-2. ...
Fizikalno terapijski protokoli u rehabilitaciji bolesti kukova pasa
Fizikalno terapijski protokoli u rehabilitaciji bolesti kukova pasa
Ana Štuhec
Rehabilitacija ortopedskih bolesti jedno je od najznačajnijih područja fizikalne terapije pasa. Velik broj ortopedskih bolesti čine bolesti kukova, od kojih se u pasa najčešće javljaju displazija kukova, Legg-Calve-Perthesova bolest, koksartroza, luksacija kuka te različite frakture. Za dijagnostiku ovih bolesti najvažniji je temeljiti klinički pregled te rendgenografska pretraga. U fizikalnoj terapiji i rehabilitaciji bolesti kukova pasa primjenjuju se različite metode koje...

Pages