Pages

Klinički i laboratorijski nalazi kod pasa otrovanih antikoagulansima
Klinički i laboratorijski nalazi kod pasa otrovanih antikoagulansima
Hrvoje Tušek
U naše istraživanje bila su ukljucena 22 psa, 12 mužjaka i 10 ženki, za koje je pregledom arhive Klinike za unutarnje bolesti utvrdeno da im je dijagnosticirano trovanje antikoagulacijskim rodenticidima na temelju anamneze, klinickog pregleda, rendgenskog nalaza te koagulacijskih pretraga krvi (PV i APTV). Najcešci osnovni simptom trovanja bilo je krvarenje i utvrdeno je u 59% pasa. U 18% pasa utvrdena je dispneja, konvulzije i inapetenca bili su prisutni u 9% slucajeva, a depresija...
Kokcidije u riba iz porodice triglidae
Kokcidije u riba iz porodice triglidae
Tomislav Renić
U diplomskom radu istraţena su morfološka obiljeţja i morfometrijske vrijednosti kokcidija izdvojenih iz riba porodice Triglidae, ulovljenih u Novigradskom moru i Velebitskom kanalu. Iz crijevnog sadrţaja lastavice prasice (Trigla lyra) i lastavice balavice (Trigla lucerna) izdvojena je kokcidija Eimeria sp. I, a iz crijevnog sadrţaja lastavice glavulje (Trigloporus lastoviza) kokcidija Eimeria sp. II. Nalaz kokcidije Eimeria sp. II u lastavice glavulje je ujedno i prvi nalaz nametnika...
Komparativna analiza tumora sjemenika pasa upotrebom histopatološke pretrage i metodom protočne citometrije
Komparativna analiza tumora sjemenika pasa upotrebom histopatološke pretrage i metodom protočne citometrije
Sanja Mihoković
Tumori sjemenika pasa spadaju u najčešće tumore spolnog sustava te među najčešće tumore pasa uopće. Većina tumora se dijagnosticira u kasnijoj fazi kada već dođe do povećanja sjemenika, pri čemu se kao jedina i najbolja metoda liječenja koristi kastracija, nakon koje se može postaviti i konačna dijagnoza na temelju histopatološke pretrage zahvaćenog sjemenika. U ovom istraživanju je provedena histopatološka analiza arhiviranih uzoraka najčešćih tumora sjemenika pasa (9...
Komparativne razlike u građi i razvoju krvožilnog sustava gmazova, ptica i domaćih sisavaca
Komparativne razlike u građi i razvoju krvožilnog sustava gmazova, ptica i domaćih sisavaca
Marijana-Tea Ivančić
Krvožilni sustav jedan je od prvih funkcionalnih sustava koja se razvija u embrionalnom razdoblju te je njegovo istraživanje bitno radi boljeg razumijevanja njegove anatomske građe u gmazova, ptica i domaćih sisavaca. U embrionalnom razdoblju srce nastaje iz splanhničnog mezoderma kao dvije endotelne cjevčice koje se spoje u jednu srčanu cijev koja se diferencira u višekomorno srce. U sisavaca, ptica i krokodila srce ima 4 komore, dok u ostalih gmazova 3. U gmazova se zbog...
Kompletna krvna slika poluvodenih kornjača roda Trachemis Spp. na području grada Zagreba
Kompletna krvna slika poluvodenih kornjača roda Trachemis Spp. na području grada Zagreba
Dagmar Dančuo
Crvenouhe kornjače su do unazad par godina bile popularni kućni ljubimci zbog jednostavnog održavanja, niske cijene i svoje veličine, a time su postale i česti veterinarski pacijenti. Starenjem rastu i postaju sve zahtjevnije što navodi mnogobrojne vlasnike na njihovo puštanje u okolna jezera čime se uzrokuju drastične promjene faune tih mjesta. U ovom istraživanju nasumično je izvađeno šest crvenouhih kornjača iz Maksimirskog jezera u gradu Zagrebu. Svakoj kornjači je...
Kontrola ilegalne primjene prirodnih spolnih hormona u stočarskoj industriji
Kontrola ilegalne primjene prirodnih spolnih hormona u stočarskoj industriji
Luka Radmanić
17ß-estradiol, progesteron i testosteron su najbitniji predstavnici triju skupina prirodnih steroidnih spolnih hormona koji su se upotrebljavali kao promotori rasta u intenzivnoj stočarskoj industriji. Njihov učinak na prirast i poboljšanje organoleptičkih svojstava je veoma pozitivan pa su se stoga i primjenjivali dugi niz godina u tovu životinja, sve dok se nisu otkrile nuspojave njihova djelovanja. Naime, dugotrajno korištenje ovih tvari ima toksične, mutagene, teratogene i...
Kosana mast - tradicijski proizvod Međimurja
Kosana mast - tradicijski proizvod Međimurja
Ivana Hasnaš
U okviru ovog rada opisana je tehnologija proizvodnje kosane masti odnosno „slanína“ u domaćinstvima na području Međimurja. Prikazani su rezultati istraživanja senzornih svojstava, mikrobiološke pretrage (n=6) i kemijskog sastava kosane masti. Senzornom pretragom nisu utvrđena značajnija odstupanja. Normiranim mikrobiološkim metodama određivan je broj aerobnih mezofilnih bakterija koji je iznosio 5,93 -7,87 log10 CFU/g, lipolitičkih bakterija 5,51- 7,93 log10 CFU/g i kvasaca i...
Koža i kožne tvorbe kao pasminsko svojstvo u kokoši Hrvatica
Koža i kožne tvorbe kao pasminsko svojstvo u kokoši Hrvatica
Jelena Petošević
Autohtona pasmina kokoši Hrvatica nastala je početkom 20. stoljeća križanjem domaće kokoši s pijetlom Leghorn, a konačni izgled i odlike dobila križanjem s pasminom Wellsummer. Kokoši Hrvatice su nježnog i elegantnog izgleda, male glave, trokutastog tipa tijela i jedinstvenog genoma kojim se ova pasmina izdvaja od ostalih pasmina kokoši. Na području Republike Hrvatske razlikuje se crveni, crni, jarebičasto-zlatni i crno-zlatni soj ove kokoši. Za sve su sojeve karakteristični...
Kreiranje vrsno specifičnih početnica za umnažanje mitohondrijske DNA jelena lopatara (Dama dama)
Kreiranje vrsno specifičnih početnica za umnažanje mitohondrijske DNA jelena lopatara (Dama dama)
Ines Vranešević
Ciljevi ovog rada bili su dizajnirati vrsno specificne pocetnice za umnažanje kontrolne regije mitohondrijske DNA jelena lopatara (Dama dama), te optimizirati PCR protokol za korištenje tih pocetnica. Pocetnice su dizajnirane temeljem sekvenci jelena lopatara preuzetih iz genske baze podataka GenBank uz korištenje WEB aplikacije za izradu pocetnica. Odredena je duljina pocetnica, mjesto vezivanja i duljina PCR produkta. Pocetnice se koriste za identifikaciju jelena lopatara i razlikovanje...
Krivolov - prikaz sudskog slučaja
Krivolov - prikaz sudskog slučaja
Jakov Žunić
Svrha diplomskog rada je ukazati na znacaj sudsko veterinarskog vještacenja kada postoji osnovana sumnja na pocinjenje kaznenog dijela protuzakonitog lova odnosno krivolovu. U današnje vrijeme krivolov predstavlja veliki problem lovoovlaštenicima i uzgajivacima divljaci. Za potrebe rješavanja razmatranog kaznenog predmeta K-58/08. sud je povjerio izradu balistickog vještacenja Centru za kriminalna vještacenja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske te veterinarskog...
Kronični proljev u mačaka
Kronični proljev u mačaka
Jurica Tršan
Kronični proljev u mačaka definiran je kao kontinuirani proljev koji traje više od 2 ili 3 tjedna ili kao intermitentne, povremene epizode proljevaste stolice. On moţe biti porijeklom iz tankog ili debelog crijeva i nastaje kao posljedica malapsorpcije, povećane sekrecije, povećane propusnosti sluznice i poremećaja motiliteta crijeva. Kronični proljev u mačaka predstavlja izazov za svakog kliničara. Najvaţniji uzroci kroničnog proljeva su parazitarne invazije, upalna bolest...
Kvalitativne i kvantitativne promjene krvnih stanica gmazova
Kvalitativne i kvantitativne promjene krvnih stanica gmazova
Ines Veršec
Hematologija gmazova je područje koje se u posljednjih nekoliko desetljeća počelo razvijati i istraživati zbog sve većeg broja gmazova koji se drže kao kućni ljubimci, a time su i češći pacijenti u veterinarskim ambulantama. Izrada krvne slike gmazova je postupak koji se za sada još ne radi u kliničkoj veterinarskoj praksi, ali upoznavanjem hematologije i načinima određivanja hematoloških parametara u gmazova otvara se mogućnost i veterinarima male prakse da rutinski odrede...

Pages